Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

Mnozí z nás mají strach z pozemku v chráněném území. Představujeme si jen samá omezení. Příroda se ale dostává do popředí mnoha dotačních titulů, které se vztahují také na soukromníky.

Ochrana přírody

Vložit video na:

Mnozí z nás mají strach z pozemku v chráněném území. Představujeme si jen samá omezení. Příroda se ale dostává do popředí mnoha dotačních titulů, které se vztahují také na soukromníky.

Zachování rostlinných a živočišných druhů
Cílem dotačních titulů je zachovat přírodní bohatství a rozvíjet přirozenou krajinu a její květenu a živočichy tak, aby zde nebyl násilně omezen další občanský život a vhodnými prostředky se mohlo i zemědělsky, lesnicky a rybníkářsky hospodařit.

 

Financování chráněné krajiny
Nacházíme se v lokalitě Zlatý kůň v Českém krase, nedaleko Berouna, v katastru Koněprus. Výměra NPP je 37 ha. Jedná se o oblast, kde bývalo kdysi moře. Geologický podklad tvoří devonské a další vápence. Najdeme zde množství zkamenělin (více jak 500 druhů), jedná se o mezinárodně známou lokalitu. Roste zde suchomilní květena. Z větších živočichů zaujmou například netopýři, z ptáků mizející ťuhýk a slavík lesní nebo pěnice vlašská, z plazů např. užovka hladká, je tu řada zajímavých motýlů a dalšího hmyzu. Od konce jara se zde pasou ovce. Tato lokalita, na které se nacházíme, je také financována pomocí programu a současně zde probíhá výzkum ve spolupráci s Karlovou univerzitou.

 

Kde zažádat o dotace
Dotace poskytují Ministerstvo životního prostředí a částečně Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s evropskými zdroji. Většinou nejjednodušší způsob získání informací je krajská kancelář, středisko Agentury ochrany přírody a krajiny.


V současnosti se nabízí několik programů:
• Operační program Životní prostředí (OP ŽP) – je nejrozsáhlejší a s největším finančním základem

• Program péče o krajinu – Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů
péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (PPK – chráněná území)


• Program péče o krajinu – Podprogram pro zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK – volná krajina)

• Program péče o krajinu – Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK – handicapy)

 

• Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)


• Program rozvoje venkova (PRV) – již postupně končí, ale náplň bude řešena nadále v jiných titulech


Jak postupovat
Doporučujeme nejdřív specifikovat lokalitu, zda se jedná o běžnou volnou krajinu nebo zda je to území se speciální ochranou. Po konzultaci, který program by nám vyhovoval, podáváme na předepsaném tiskopisu žádost o data, která se zasílá poštou (podepsanou) na adresu příslušného pracoviště AOPK ČR.


Žádostli, vyřízení, smlouvy

Schválení žádosti provede pověřený pracovník AOPK ČR po formální kontrole žádosti a přípravě příslušného spisu. Následuje příprava dat, příprava licenční smlouvy, kterou provádí pověřený pracovník AOPK ČR. Nakonec se uzavírá licenční smlouva dle předem daného standardního vzoru a předává se žadateli. Kdo si netroufne podat nebo dohledat žádost sám, může se obrátit na specializované agentury, které mu pomohou v administrativním řízení.

 

Diskutujte3 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře